• Welcome to CNVi
    บริการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกำจัดกากของเสียจากโรงงาน
  • Stack Monitoring
    บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ
  • Ambient Air Monitoring
    บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

ให้บริการ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกำจัดกากของเสียจากโรงงาน สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาในจุดที่มีความเสี่ยงสูง

Our Services

Stack Monitoring

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ

Workplace Monitoring

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน

Ambient Air Monitoring

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน

Water and Waste Water

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

EIA Monitoring Report

บริการจัดทำรูปเล่ม

Monitoring Well Service

บริการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวังน้ำใต้ดิน