About Us

ความเป็นมา

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด ให้บริการ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกำจัดกากของเสียจากโรงงาน สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาในจุดที่มีความเสี่ยงสูง

วิสัยทัศน์

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Indicators) จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญ เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของแต่ละอุตสาหกรรมว่ามีมากและน้อยเพียงใด CNVi จึงเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงานควรได้รับความสำคัญมากขึ้น และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายฯ ประกอบกับสถานประกอบการให้ความสนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14000 OSHAS/มอก.18000 ดังนั้น CNVi จึงได้ตระหนักและมุ่งพัฒนาการให้การบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และรองรับการจัดทำระบบต่างๆ ของลูกค้า เพื่อความมั่นใจของลูกค้า CNVi มีความมุ่งมั่นในการขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการรองรับจากหน่วยงานราชการ และปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากล พร้อมทั้งพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Services Excellence) อันจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผ่านการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) โดยสะท้อนออกมาจากความพยายามที่ใช้และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

กำจัดกากของเสียจากโรงงาน

พันธกิจ

สำรวจ วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในทุกระดับ ทุกขั้นตอนของการบริการ ตั้งแต่การติดต่อประสานงาน การให้บริการ การตรวจวัด เก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการรองรับจากหน่วยงานราชการ และปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากล พร้อมทั้งพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Services Excellence) อันจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผ่านการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งยังมีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) โดยสะท้อนออกมาจากความพยายามที่ใช้และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น