Services

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว -๒๔๓ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้ใบอนุญาตรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเลขทะเบียน รสส.๐๐๔-๕๗/๐๔๒๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549 จากกองตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน

ให้บริการในเรื่องของจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม แบบ one stop service มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นของเราเอง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว -๒๔๓ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ได้ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเลขทะเบียน รสส.๐๐๔-๕๗/๐๔๒๒ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 จากกองตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน เรายินดีให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. และผู้สนใจทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่นStack Monitoring

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ

ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
 ความทึบแสง Opacity
Organic Vapor
โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบายWorkplace Monitoring

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน

ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
เสียงดังสูงสุด (Lmax)
 เสียงแบบ Noise Dose เพื่อดูเปอร์เซ็นต์การสัมผัสเสียงของพนักงาน
 เสียงแบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
สารเคมี ในบริเวณสถานที่ทำงานAmbient Air Monitoring

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)Water and Waste Water

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด  
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด  
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด
EIA Monitoring Report

บริการจัดทำรูปเล่ม

บริการจัดทำรูปเล่ม

Monitoring Well Service

บริการขุดเจาะบ่อเฝ้าระวัง Monitoring Well ตามที่กฎหมายกำหนด และรับวิเคราะห์คุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559บริการจัดทำบ่อ Monitoring Well

สำรวจแนวทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
กำหนดจุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อทำบ่อเฝ้าระวัง
ขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อทำบ่อเฝ้าระวัง
จัดทำบ่อ Monitoring Well มาตรฐานบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารปนเปื้อน

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีในดิน
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำใต้ดิน